ტრენინგის მიზანი: მონაწილეთათვის მენეჯერული კომპეტენციების  განვითარება; მართვის ციკლის გამართვისთვის აუცილებელი ეტაპების მიმოხილვა; თანამედროვე მართვის მეთოდების ანალიზი და მათი ინტეგრირების გზების განხილვა ორგანიზაციის მიზნებისა და ამოცანების შესრულების პროცესში.